Ath seirbheisean Gàidhlig ann an Lunnainn

Anns an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (WC2 5EZ) làtha na Sàbaid an ceathramh latha deug de ‘n Chèitein 2023 aig 3.00 feasgar, leis an Ard Urr Ollamh Aonghas Moireasdan, Eaglais na h-Alba, Dùn Èideann (Bha an t-Ard Urr Ollamh Moireasdan na Mhodaràtair Eaglais na h-Alba 2015).

Fàilte air a h-uile duine.

Bidh suipear beag ri faighinn anns talla na h-eaglaise an dèidh na seirbhis.

Next Gaelic service in London in Crown Court Church of Scotland (WC2 5EZ) at 3 pm on Sunday 14 May 2023 with the Very Reverend Angus Morrison, Church of Scotland, Edinburgh (Dr. Morrison was Moderator of the General Assembly of the Church of Scotland in 2015).

All welcome.

A light supper will be available after the service.

SEIRBHEIS SÒNRAICHTE

Seirbheis sònraichte ann am Putney, latha na Sàbaid  25 Ògmh, 3f. leis an U. Aonghas Smith.

Special service in Putney on Sunday 25 June with Reverend Angus Smith.

25mh Ògmh. 2023, 3f: Bidh seirbheis ghoirid Ghàidhlig ann aig 3f ann am Putney, Eaglais nan Naomh Uile (All Saints Church, Fulham SW6 3LA) leis an U. A. Smith, airson chomharrachadh air toisich na-h Eaglaise Ghàidhlig ann an 1809.

A short Gaelic service will be conducted by the Reverend Angus Smith in All Saints Church Putney (SW6 3LA) on 25 June 2023 at 3 pm. to mark the foundation of the London Gaelic Chapel in 1809.

Ma bhios i tioram, tachraidh an t-seirbheis seo ri taobh uaigh Robasdan ann an Eaglais nan Naomh Uile. Ma bhios droch shìde ann, tachraidh an t-seirbheis ann an talla na h-Eaglaise (an togalach ri taobh na h-eaglaise), far am bi suipeir bheag ri faighinn an dèidh na seirbhis.

If the weather is wet the service will be held in the church hall (the building beside the church) where there will be a light supper after the service.

Bidh an t-seirbheis seo mar chuimhneachan air na rinn an t-U Donnchadh Robasdan, fear a stèidhich coimhearsnachd Ghàidhlig an Lunnainn an 1808 (agus Eaglais Ghàidhlig ann an Lunnainn an 1809) agus na rinn mòran daoine eile tro na linntean gus aoradh Gàidhlig a chur air dòigh ann an Lunnainn.

This service will commemorate what was done by the Reverend Dr. Duncan Robertson (the person who founded the London Gaelic Chapel in 1809) and all the many others who worked to keep Gaelic-language worship going in London over the centuries.

Comharraichidh sinn ath-ùrachadh na litreach air chlach-uaighe Robasdan.

We will celebrate the renewal of the lettering on Robertson’s tombstone.

Tha Eaglais Naoimh Uile air ceann tuath Drochaid-Rathaid Putney, ri taobh ùchairt Easpaig Fulham agus mu choinneamh a’ Phremier Inn air an drochaid. (Aire: tha eaglais eile air ceann deas na drochaid.)

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close