bàrdachd spioradail a rinn An t-Ollamh Urramach Iain MacDhòmhnuill

Tha Seirbhisean Gàidhlig Lunnainn air toirt am follais a ’s ùir bho’ n Clòbh-bheart bàrdachd spioradail a rinn An t-Ollamh Urramach Iain MacDhòmhnuill,, ministear ainmeil na Toiseachd air am bheil iomradh farsuing Ghathasd air feadh na Gàidhealtachd. Rinneadh eadar-theangachadh math air na dàin seo leis an Ollamh Urramach Iain MacLeòid a bha an Colaiste na h-Eaglaise Saoir. Gheibhear an leabhran beag seo air n-asgaidh ach le prìs a phostachd bho Tormod MacLeòid. Cur fios thugainn tron foirm co-cheangal mar bhios uidh agad mu dheidhinn

The London Gaelic Services have reprinted spiritual poetry written by the Revd. Dr. John MacDonald, minister of Ferintosh (1779-1849) whose name is known throughout the highlands. The Revd. Professor Iain MacLeod from the Free Church College made a good translation of these works. The little booklet can be obtained free from Tormod MacLeod for the price of postage. If you are interested please contact us through the contact form. 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close