210 bliadhnachan air adhart

Seo Mgr MacLeod (ceann-suidhe seirbhisean Gaidhlig Lunnainn), a’cur fluraichean air uaigh an Urramach Donnchaidh MacDhonnchaidh D.D. anns a’ claidh Eaglaise nan uile Naoimh, Fulham. Chuir Donnchaidh MacDhonnchaidh air cois eaglais Gaidhlig ann an Lunnainn a’ toiseachadh ogmhios 1809.

Here is Mr. MacLeod (chairman of the London Gaelic services) putting flowers on the grave of the Reverend Duncan Robertson DD in the old cemetery of All Saints church, Fulham. Duncan Robertson set up a Gaelic chapel in London beginning in June 1809.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close