Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

An ath sheirbhis Gàidhlig ann an Lunnainn:

Seirbheis-Chuimhneachaidh an Còigeamh Là air Fhichead dhen Òg-mhios (25mh Ògmh)

Eachdraidh: 25mh Ògmh 1809: Chur air cois an t-U. D. Robasdan (1765-1825) seirbheisean Gàidhlig cunbhalaich ann an Lunnainn (anns an t-sràid Dartmouth faisg air Abaid Westminster)

Plana: 25mh Ògmh 2023: Bidh seirbheis ghoirid Ghàidhlig ann aig 3.30f ann am Fulham, Eaglais nan Naomh Uile (All Saints Church, Fulham SW6 3LA) leis an U. Aonghas Smith airson comharrachadh air an Eaglais Ghàidhlig ann an 1809.

Ma bhios i tioram, tachraidh an t-seirbheis seo ri taobh uaigh Robasdan ann an Eaglais nan Naomh Uile. Ma bhios droch shìde ann, tachraidh an t-seirbheis anns talla na h-Eaglaise (an togalach ri taobh na h-eaglaise, far am bi suipeir bheag ri faighinn an deigh na seirbhis.

Bidh an t-seirbheis seo mar chuimhneachan air na rinn Donnchadh Robasdan, fear a stàèidhich coimhearsnachd Ghàidhlig an Lunnainn 1808 (agus Eaglais Ghàidhlig an sin 1809) agus na rinn mòran daoine eile tro na linntean gus adhradh Gàidhlig a chur air dòigh ann an Lunnainn. Comharraichidh sinn ath-ùrachadh na litreach air a’ chlach-uaighe (a rinn Phil Surey)

An Eaglais Naoimh Uile

Tha Eaglais Naoimh Uile air ceann tuath Drochaid-Rathaid Putney, ri taobh lùchairt Easpaig Fulham agus mu choinneamh a’ Phremier Inn air an drochaid. (Aire: tha eaglais eile air ceann deas na drochaid.)

Stèisean-Tiùib as fhaisge: Putney Bridge

Busaichean: stad-bus Putney Bridge Station, Gonville Street, busaichean 14,220, 430, 22, 378, 424, 430 (a’ dol gu tuath), 220, 270 (a’ dol gu deas).

Failte! Bidh fàilt chridheil air a-huile duie

Barrach fiosrachaidh? Cuiribh fios thugainn.

Special Gaelic Service in All Saints Church, Fulham, 25.6.2023

History: 25/6/1809: The Rev. Duncan Robertson (1765-1825) began weekly Gaelic services in London, in Dartmouth Street near Westminster Abbey.

Plan: 25/6/2023: The Rev Angus Smith will lead a short Gaelic service at 3.30 pm in Fulham (All Saints Church, Fulham SW6 3LA) to commemorate the founding of the London Gaelic Chapel on the same day in 1809.

Where: Unless it is raining, the service will be held outside beside Rev. Robertson’s gravestone in the churchyard of All Saints Church. If the weather is bad, the service will be held outside, in the hall and offices beside All Saints Church and there will be a light supper there after the service.

The service will commemorate what Rev. Duncan Robertson did to establish public worship in Gaelic in London (he set up the Gaelic Society in 1808 to press for the establishment of a Gaelic Chapel, which began in 1809. It will give thanks for all who have supported Gaelic worship in London over the centuries, and it will celebrate the renovation of Robertson’s tombstone by Phil Surey.

All Saints Church is on the north side of Putney (road) Bridge, beside the Fulham Bishop’s palace and opposite the Premier Inn on the bridge (Note: there is another church on the south side of the bridge).

Nearest tube station: Putney Bridge

Buses: Putney Bridge, Gonville Street bus stop: buses 14, 220, 430, 22, 378, 424, 430 (going north); 220, 270 (going south).

Failte! All are welcome.

Need more information? Contact us.

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close