Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn 

Gu mi-fhortunach tha an Covid fhathast n’ar measg agus mar sin cha bhith an t-sheirbheis abhaisteach air dol air adhart anns an eaglais Cùirt-a-Chrùin an dara là na Sàbaid ‘s an t-Sultuinne. 

Tha sinn an dochas gum bi an ath sheirbhis air tachart Là na Sàbaid, an tritheamh latha deug de’n Dubhlachd. 

Tha sinn an dochas gum bi an ath sheirbheis air tachairt 

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland

Unfortunately the usual service will not take place in September,  due to the CV virus. We hope the next service will take place on Sunday 13 December. 

 

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close