Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Gu mi-fhortanach cha bhith na seirbheisean abhaisteach ann anns an eaglais Cùirt-a-Chrùin aig an am seo. Tha sinn dochas gum bi iad a dhol air adhart a rithis a dh’ aithghearr.

Unfortunately the usual Gaelic services are not taking place at Crown Court church at present. We hope they will resume soon.  

 

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close