Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Gu mi-fhortanach tha an Covid fhathast nar measg agus mar sin cha bhith na seirbheisean abhaisteach air dol air adhart anns an eaglais Cùirt-a-Chrùin.

Gidheadh, bi seirbheis leughaidhean agus duain airson na Nollaige ann (comhla ris Coisir Lunnainn), air Zoom, là na Sàbaid, 20mh an Dubhlachd, 5.30f. Bi fàilte chridheil a’ feitheamh air gach duine. Cur fios thugainn (tro foirm co-cheangal) mar bhitheas sibh ag iarraigh an ceangal Zoom.

Unfortunately the usual Gaelic services are not taking place at Crown Court church at present, due to the CV virus.  

Nevertheless, a Gaelic service of lessons and carols for Christmas (with the London Gaelic Choir) will take place on Zoom on Sunday 20 December at 5.30 pm. All are welcome: please contact us through the contact form for the Zoom link.

 

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close