Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn 

Gu mi-fhortunach cha robhan t-sheirbheis abhaisteach air tachairt ‘sa Cheitinn, air sgath na CV bhioruis.

Tha sinn an dochas gum bi an ath sheirbheis air tachairt Là na Sàbaid, an tritheamh latha deug de’n Sultain. 

 

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland

Unfortunately the usual service will not take place in May, due to the CV virus. We hope the next service will take place on Sunday 13 September. 

 

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close