Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)


Là na Sàbaid, an ochdamh latha de’n Mhairt 2020 aig 3.30 Feasgar
Leis an Urramach Murchadh Aonghas MacLeoid, Eaglais Shaor Leantuineach, an Eilean Sgiathanach

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ

Sunday 8 March 2020 at 3.30 p.m.

with the Revd. Murdo A. MacLeod, Free Church Continuing, Isle of Skye

Sailm/Psalms

S.135: 3-4

S. 84: 7-9

S. 146: 5-6

S. 46: 10-11

Leughadh/reading

Genesis 35

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close