Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Seirbhis Cuimhneacail do Tormod Macleoid (1947-2021)/ Memorial Service for Norman MacLeod (1947-2021).  

Bidh seirbheis cuimhneacail do Tormod MacLeod nach marainn a dol air adhart an ochdamh latha deug an t-Sultuinne aig 3:00pm anns an eaglais Cuirt a Chruinne (Russell Street, WC2B 5EZ), leis an Urramach Uisdean Stiubhart (ministear, Uig) agus Domhnall MacLeod (neach togail fuinn, An Rubha). Bidh an t-seirbheis seo da-chananach (Beurla agus Gaidhlig) agus bidh laoidhean agus salman ann. Bidh failte a’ feitheamh air gach neach.

A memorial service for Norman MacLeod will take place at 3 pm on 18 September at Crown Court Church (Russell Street, WC2B 5EZ) with the Rev. Hugh Stewart of Uig (minister) and Donald MacLeod of Point (precentor). This service will be bilingual (English and Gaelic) and there will be hymns and psalms. All are welcome.

 

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close