Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

An ath sheirbhis Gàidhlig ann an Lunnainn:

Là na Sàbaid 12 Màrt 2023,3.00f

Eaglais Cùirt-a-Chrùin (WC2B 5EZ)

leis an Ollamh Donnchadh Sneddon,Oilthigh Dhùn Èideann

The next Gaelic service in London:Sunday12 March 2023, 3:00pmCrown Court Church of Scotland(WC2B 5EZ)with Dr Duncan Sneddon,University of Edinburgh

An Eaglais Chuirt a Chruinn ann an Lunnain

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close