Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)


Là na Sàbaid, an ochdamh latha de’n Dubhlachd 2019 aig 3.30 Feasgar
Leis an Urramach Coinneach Murchadh MacFhearghuis, Eaglais Shaor na h-Alba, Am Bac, Eilean Leodhais

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ

Sunday 8 December 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Kenneth Ferguson, Free Church of Scotland, Back, Isle of Lewis

Sailm/Psalms

S.1: 1-2

S.119: 10-12

S.17: 5-6

S.119: 31-32

Leughadh/reading

Eabhraidhich/Hebrews 11: 17- 12:2

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close