Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)


Là na Sàbaid, an dara latha deug de’n Cheitinn 2019 aig 3.30 Feasgar
Leis an Urramach Eòghann MacGhill’Eathain, Eaglais na h-Alba, Gibraltar

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ

Sunday 12 May 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Ewen MacLean, Church of Scotland, Gibraltar

Sailm/Psalms

103: 1-2; 103: 3-4; 128: 1-2; 128: 4-6

Leughaidhean/readings

Isaiah 55: 1-5; Eoin/John 2: 1-11

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close