Failte gu larach-lin againn/Welcome to our website

Ath sheirbheis ann an Eaglais Cùirt-a-Chrùin an Lunnainn (Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ)


Là na Sàbaid, an ochdamh latha de’n Sultain 2019 aig 3.30 Feasgar
Leis an Urramach Iain T. Caimbeul, Eaglais Shaor na h-Alba, Dun Eideann

Next Gaelic Service at Crown Court Church of Scotland, Russell Street, Covent Garden, WC2B 5EZ

Sunday 8 September 2019 at 3.30 p.m.

with the Revd. Ian T. Campbell, Free Church of Scotland, Edinburgh

Sailm/Psalms

S.98: 3-4

S.72: 12-14

S.40: 5

S.113: 6-8

Leughaidhean/readings

Mata/Matthew 11: 11-30

Front door of Crown Court church
Eaglais Cuirt-a-Chruin, Covent Garden

Cur fios thugainn/contact us

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close